Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

อธิการบดีร่วมแสดงความยินดี นศ.สร้างชื่อ ได้รางวัลความประพฤติดี

วันที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 10:00 น.
ห้องประชุมดุสิตา ตึก 14 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    25 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมแสดงความยินดี และขอบคุณนักศึกษา ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ที่ได้รับการคัดลือกให้รับรางวัลวามประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ โดยมีอาจารย์แวววัน ชมพูนุท ณ อยุธยา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาทรัพย์สิน พร้อมผู้บริหารกองพัฒนานักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคารสำนักงานอธิการบดี พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการคัดเลือกและยกย่อง มอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วราชอาณาจักร เป็นประจำทุกปี ในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ในปี 2563 นี้ มีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนคสรวรรค์จำนวน 2 คน ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลความประพฤติดี ได้แก่ นางสาวธนาภรณ์ จั่นแจ้ง นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเป็นประธานสภานักศึกษา มร.นว. ปีการศึกษา 2563 และนายสำรวย ขันทอง นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเป็นรองประธานสภานักศึกษา มร.นว. ปีการศึกษา 2563
25 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมแสดงความยินดี และขอบคุณนักศึกษา ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ที่ได้รับการคัดลือกให้รับรางวัลวามประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ โดยมีอาจารย์แวววัน ชมพูนุท ณ อยุธยา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาทรัพย์สิน พร้อมผู้บริหารกองพัฒนานักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคารสำนักงานอธิการบดี พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการคัดเลือกและยกย่อง มอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วราชอาณาจักร เป็นประจำทุกปี ในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ในปี 2563 นี้ มีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนคสรวรรค์จำนวน 2 คน ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลความประพฤติดี ได้แก่ นางสาวธนาภรณ์ จั่นแจ้ง นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเป็นประธานสภานักศึกษา มร.นว. ปีการศึกษา 2563 และนายสำรวย ขันทอง นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเป็นรองประธานสภานักศึกษา มร.นว. ปีการศึกษา 2563

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 10:00 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมดุสิตา ตึก 14 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23