Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำกับติดตามและตรวจสอบคุณภาพการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและคณะ

วันที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 08:30 น.
ณ ห้องประชุมอมราวดี ชั้น 3 อาคาร 14

    25 มิถุนายน 2563 ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำกับติดตามและตรวจสอบคุณภาพการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและคณะ ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
25 มิถุนายน 2563 ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำกับติดตามและตรวจสอบคุณภาพการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและคณะ ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 08:30 น.

สถานที่จัดงาน
ณ ห้องประชุมอมราวดี ชั้น 3 อาคาร 14

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23