Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 20 มิ.ย.63

วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 20:19 น.
ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 8 อาคาร 14

    นายสมเชาว์ เกษประทุม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผ่านการประชุมทางไกล เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 8 อาคาร 14
นายสมเชาว์ เกษประทุม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผ่านการประชุมทางไกล เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 8 อาคาร 14

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 20:19 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 8 อาคาร 14

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23