Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การประชุมเพื่อพัฒนาชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

วันที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 15:53 น.

    18 มิถุนายน 2563 สาขาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการประชุมเพื่อพัฒนาชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ในโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพหัตถกรรมสิ่งทอเพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชุมชนเชิงส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องศักยภาพของการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างต่อเนื่องได้ โดยเฉพาะพื้นที่นครสวรรค์รวมถึงความต้องการของสังคม ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ ทุกท่าน ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครสวรรค์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครสวรรค์ สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เครือข่ายตัวแทนชุมชน
18 มิถุนายน 2563 สาขาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการประชุมเพื่อพัฒนาชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ในโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพหัตถกรรมสิ่งทอเพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชุมชนเชิงส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องศักยภาพของการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างต่อเนื่องได้ โดยเฉพาะพื้นที่นครสวรรค์รวมถึงความต้องการของสังคม ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ ทุกท่าน ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครสวรรค์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครสวรรค์ สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เครือข่ายตัวแทนชุมชน

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 15:53 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23