Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และรับฟังการบรรยาย เรื่อง นโยบายการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 15:43 น.
ณ ห้องอมราวดี ชั้น 3 อาคาร 14

    วันที่ 17 มิ.ย 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมี ผศ.ดรไชยรัตน์ ปราณี รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม โดยมีหัวข้อการประชุม เรื่องการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ณ ห้องอมราวดี ชั้น 3 อาคาร 14 ผศ.ดร ไชยรัตน์ ปราณี เป็นประธานในการเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และรับฟังการบรรยาย เรื่อง นโยบายการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปีงบประมาณ 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ดร. สมญา อินทรเกษตร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นโยบายและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บรรยายเกี่ยวกับผลนำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และการสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะที่1 พร้อมทั้งก่อนการอบรมมีการตรวจวัดอุณหภูมิ ใส่แมสและล้างเจลแอลกอฮอล์ ตามมาตราการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19
วันที่ 17 มิ.ย 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมี ผศ.ดรไชยรัตน์ ปราณี รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม โดยมีหัวข้อการประชุม เรื่องการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ณ ห้องอมราวดี ชั้น 3 อาคาร 14 ผศ.ดร ไชยรัตน์ ปราณี เป็นประธานในการเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และรับฟังการบรรยาย เรื่อง นโยบายการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปีงบประมาณ 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ดร. สมญา อินทรเกษตร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นโยบายและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บรรยายเกี่ยวกับผลนำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และการสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะที่1 พร้อมทั้งก่อนการอบรมมีการตรวจวัดอุณหภูมิ ใส่แมสและล้างเจลแอลกอฮอล์ ตามมาตราการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 15:43 น.

สถานที่จัดงาน
ณ ห้องอมราวดี ชั้น 3 อาคาร 14

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23