Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสดุดี เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"

วันที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 09:56 น.
สนามบินนครสวรรค์ ต.นครสวรรค์ออก

    วันนี้ (14 พ.ย.) เวลา 8.00 น. ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย ผศ.ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สนามบินนครสวรรค์ ต.นครสวรรค์ออก เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เวียนมาบรรจบครบรอบเป็นปีที่ 58 นับตั้งแต่วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริริเริ่มโครงการฝนหลวงขึ้นในประเทศไทย และเป็นปีที่ 11 นับจากวันที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเฉลิมพระเกียรติ ให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ซึ่งเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของปวงชนชาวไทย โดยนายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานในพิธีกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบิดาแห่งฝนหลวง และร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา เพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน บรรเลงและนำร้องโดยวงดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิรประวัติ
วันนี้ (14 พ.ย.) เวลา 8.00 น. ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย ผศ.ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สนามบินนครสวรรค์ ต.นครสวรรค์ออก เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เวียนมาบรรจบครบรอบเป็นปีที่ 58 นับตั้งแต่วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริริเริ่มโครงการฝนหลวงขึ้นในประเทศไทย และเป็นปีที่ 11 นับจากวันที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเฉลิมพระเกียรติ ให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ซึ่งเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของปวงชนชาวไทย โดยนายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานในพิธีกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบิดาแห่งฝนหลวง และร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา เพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน บรรเลงและนำร้องโดยวงดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิรประวัติ

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 09:56 น.

สถานที่จัดงาน
สนามบินนครสวรรค์ ต.นครสวรรค์ออก

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23