Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกฏหมาย ครั้งที่ 7/2563

วันที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 13:21 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    11มิ.ย.63 เวลา09.00น. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกฏหมาย ครั้งที่ 7/2563 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 8 อาคาร14
11มิ.ย.63 เวลา09.00น. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกฏหมาย ครั้งที่ 7/2563 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 8 อาคาร14

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 13:21 น.

สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23