Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การประชุมคณะกรรมการประจำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมดุสิตา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

วันที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 13:15 น.
ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 2 อาคาราสำนักงานอธิการบดี

    วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา09.30 น.การประชุมคณะกรรมการประจำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมดุสิตา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา09.30 น.การประชุมคณะกรรมการประจำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมดุสิตา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 13:15 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 2 อาคาราสำนักงานอธิการบดี

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23