Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร บรรยายพิเศษทบทวนแผนยุทธศาสตร์ มร.นว.

วันที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 09:51 น.
ห้องประชุมดุสิตตา ชั้น 2 อาคาร 14.

    การประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้เรียนเชิญศาสตราอาจารย์ นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาบรรยายพิเศษและให้ข้อเสนอแนะ การทบบวบแผนยุทธ์ศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมี คณะผู้บริหาร และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในที่ประชุม เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมดุสิตตา ชั้น 2 อาคาร 14.
การประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้เรียนเชิญศาสตราอาจารย์ นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาบรรยายพิเศษและให้ข้อเสนอแนะ การทบบวบแผนยุทธ์ศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมี คณะผู้บริหาร และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในที่ประชุม เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมดุสิตตา ชั้น 2 อาคาร 14.

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 09:51 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมดุสิตตา ชั้น 2 อาคาร 14.

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23