Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประชุมอาจารย์และข้าราชการ ภาคเรียนที่ 2/2556

วันที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 09:48 น.
ห้องประชุมอมราวดี ชั้น3 อาคาร 14

    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จัดการประชุมอาจารย์และข้าราชการ ภาคเรียนที่ 2/2556 โดยมี ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมอมราวดี ชั้น3 อาคาร 14 การประชุมในครั้งนี้มีหัวข้อการประชุม อาทิ แสดงความยินดีแก่อาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และสำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต แนะนำอาจารย์ใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2556 ผลการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ การเตรียมการเปิด/ปิดภาคเรียน เพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 การจัดการเรียนการสอนที่ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2557 การเข้าเวรของอาจารย์และการตรวจเวร ข้อมูลเกี่ยวกับการฉ้อโกงค่าลงทะเบียนของนักศึกษา ชี้แจงผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน โดยอาจารย์ประยุทธ สุระเสนา รองอธิการบดีฝ่ายแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำการเข้าใช้ห้องเรียน โดยดร.สุธาทิพย์ งามนิล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน การสรรหาคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์สภามหาวิทยาลัย และการเลือกนายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือก คือ ดร.ภิญโญ ภู่เทศ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จัดการประชุมอาจารย์และข้าราชการ ภาคเรียนที่ 2/2556 โดยมี ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมอมราวดี ชั้น3 อาคาร 14 การประชุมในครั้งนี้มีหัวข้อการประชุม อาทิ แสดงความยินดีแก่อาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และสำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต แนะนำอาจารย์ใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2556 ผลการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ การเตรียมการเปิด/ปิดภาคเรียน เพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 การจัดการเรียนการสอนที่ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2557 การเข้าเวรของอาจารย์และการตรวจเวร ข้อมูลเกี่ยวกับการฉ้อโกงค่าลงทะเบียนของนักศึกษา ชี้แจงผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน โดยอาจารย์ประยุทธ สุระเสนา รองอธิการบดีฝ่ายแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำการเข้าใช้ห้องเรียน โดยดร.สุธาทิพย์ งามนิล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน การสรรหาคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์สภามหาวิทยาลัย และการเลือกนายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือก คือ ดร.ภิญโญ ภู่เทศ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 09:48 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมอมราวดี ชั้น3 อาคาร 14

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23