Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2556

วันที่ 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 09:46 น.
ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 2 อาคาร 14

    วันที่ 12 พ.ย.2556 ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 7/2556 ณ ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 2 อาคาร 14 โดยมีการประชุมเกี่ยวกับการทบทวนปรับแก้ไข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบัน หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ การมาเยือนของผู้บริหารมหาวิทยาลัย Yulin Narmal University และ มหาวิทยาลัย Talent International College ประเทศจีน สรุปผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2557-2561 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (งบแผ่นดิน) ในส่วนของงบลงทุน การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาจัดบุคลากรเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ ของมหาวิทยาลัยฯ การปรับปรุงตัวชี้วัด โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ให้ได้มาตรฐานการอุดมศึกษาและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน การทบทวนกรอบอัตรากำลังพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และการกำหนดนโยบายและผู้รับผิดชอบข้อมูลสารสนเทศ (DATA Owner) ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร NSRU-MIS
วันที่ 12 พ.ย.2556 ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 7/2556 ณ ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 2 อาคาร 14 โดยมีการประชุมเกี่ยวกับการทบทวนปรับแก้ไข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบัน หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ การมาเยือนของผู้บริหารมหาวิทยาลัย Yulin Narmal University และ มหาวิทยาลัย Talent International College ประเทศจีน สรุปผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2557-2561 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (งบแผ่นดิน) ในส่วนของงบลงทุน การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาจัดบุคลากรเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ ของมหาวิทยาลัยฯ การปรับปรุงตัวชี้วัด โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ให้ได้มาตรฐานการอุดมศึกษาและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน การทบทวนกรอบอัตรากำลังพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และการกำหนดนโยบายและผู้รับผิดชอบข้อมูลสารสนเทศ (DATA Owner) ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร NSRU-MIS

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 09:46 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 2 อาคาร 14

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23