Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

คณะวิทยาการจัดการร่วมมือบริษัทในเครือ TCG Group โครงการสหกิจศึกษา

วันที่ 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 09:38 น.
ห้องประชุมอมราวดี ชั้น 3 อาคาร 14

    เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 56 คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการสหกิจศึกษา ร่วมกับกลุ่มบริษัทในเครือ TCG Group ในโครงการสหกิจศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุมอมราวดี ชั้น 3 อาคาร 14 โดยการร่วมมือในครั้งนี้เพื่อช่วยให้บัณฑิตสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่เป็นความต้องการของสถานประกอบการ โดยการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยบรรจุรายวิชาสหกิจศึกษาเข้าไว้ในหลักสูตร โดยเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่จบสาขาวิชาการบัญชีได้เพิ่มประสิทธิภาพตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น
เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 56 คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการสหกิจศึกษา ร่วมกับกลุ่มบริษัทในเครือ TCG Group ในโครงการสหกิจศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุมอมราวดี ชั้น 3 อาคาร 14 โดยการร่วมมือในครั้งนี้เพื่อช่วยให้บัณฑิตสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่เป็นความต้องการของสถานประกอบการ โดยการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยบรรจุรายวิชาสหกิจศึกษาเข้าไว้ในหลักสูตร โดยเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่จบสาขาวิชาการบัญชีได้เพิ่มประสิทธิภาพตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 09:38 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมอมราวดี ชั้น 3 อาคาร 14

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23