Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดแข่งขันหมากรุกไทย จัดอันดับเยาวชนระดับชาติ

วันที่ 15 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 18:16 น.
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยคณะวิทยาการจัดการ จัดการแข่งขันหมากรุกไทย จัดอันดับเยาวชนระดับชาติ ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยเมื่อวันที่ 16 ก.ค. ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน พร้อมมอบรางวัลให้กับผู้เข้าแข่งขัน ซึ่งเป็นเยาวชนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ มาร่วมทำการแข่งขันกว่า 170 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ สิงห์ทองชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวรายงานว่า การจัดการแข่งขันหมากรุกไทย ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาการจัดการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย ซึ่งตรงกับภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการเป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่น ให้บริการวิชาการแต่ชุมชน และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมด้วย โดยได้มีการจัดการแข่งขันมาต่อเนื่อง 16 ปีแล้ว ซึ่งมีเซียนหมากรุกจากทั่วประเทศมาร่วมแข่งขันมากมาย และในปีนี้เป็นการแข่งขันจัดอันดับเยาวชน แบ่งเป็น 4 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย-หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย-หญิง และรุ่นอุดมศึกษา ชาย-หญิง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยคณะวิทยาการจัดการ จัดการแข่งขันหมากรุกไทย จัดอันดับเยาวชนระดับชาติ ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยเมื่อวันที่ 16 ก.ค. ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน พร้อมมอบรางวัลให้กับผู้เข้าแข่งขัน ซึ่งเป็นเยาวชนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ มาร่วมทำการแข่งขันกว่า 170 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ สิงห์ทองชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวรายงานว่า การจัดการแข่งขันหมากรุกไทย ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาการจัดการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย ซึ่งตรงกับภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการเป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่น ให้บริการวิชาการแต่ชุมชน และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมด้วย โดยได้มีการจัดการแข่งขันมาต่อเนื่อง 16 ปีแล้ว ซึ่งมีเซียนหมากรุกจากทั่วประเทศมาร่วมแข่งขันมากมาย และในปีนี้เป็นการแข่งขันจัดอันดับเยาวชน แบ่งเป็น 4 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย-หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย-หญิง และรุ่นอุดมศึกษา ชาย-หญิง

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 15 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 18:16 น.

สถานที่จัดงาน
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23