Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

รับ-ส่งเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:00 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยฯ ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยฯ ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:00 น.

สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23