Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

อธิการบดี เป็นประธานการประชุมลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 17:14 น.
ห้องประชุมพระบาง อาคาร 15

    วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมพระบาง อาคาร 15 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติราชการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยมีอาจารย์ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์ รองอธิการบดีผ่ายบริหาร นางสุกัญญา มีวงศ์ ผู้อำนวยการกองกลาง นางพรทิพย์ บัวประทุม นายกสโมสรเจ้าหน้าที่และบุคลากร และลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน และสายบริการ จากทุกหน่วยงาน เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง
วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมพระบาง อาคาร 15 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติราชการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยมีอาจารย์ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์ รองอธิการบดีผ่ายบริหาร นางสุกัญญา มีวงศ์ ผู้อำนวยการกองกลาง นางพรทิพย์ บัวประทุม นายกสโมสรเจ้าหน้าที่และบุคลากร และลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน และสายบริการ จากทุกหน่วยงาน เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 17:14 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมพระบาง อาคาร 15

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23