Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ทิศทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ในวาทกรรมที่ว่า "คุกมีไว้ขังคนจน"

วันที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 16:53 น.
ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ช้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    การสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ทิศทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ในวาทกรรมที่ว่า "คุกมีไว้ขังคนจน" ในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ช้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บรรยายโดย ท่านชยกมล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครสวรรค์ ร.ต.อ.ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล ประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต ม.บูรพา และดร.เกียรติศักดิ์ วรวิทย์รัตนกุล อดีตอุปนายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
การสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ทิศทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ในวาทกรรมที่ว่า "คุกมีไว้ขังคนจน" ในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ช้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บรรยายโดย ท่านชยกมล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครสวรรค์ ร.ต.อ.ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล ประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต ม.บูรพา และดร.เกียรติศักดิ์ วรวิทย์รัตนกุล อดีตอุปนายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 16:53 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ช้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23