Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

วัฒนธรรมจ.นครสวรรค์ ร่วมกับ มรภ.นครสวรรค์ จัดโครงการแนวทางจัดเก็บรวมรวมข้อมูลมรดกภูมิปัญหาทางวัฒนธรรม

วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 16:24 น.
ห้องประชุมอมราวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    24 พฤษภาคม 2560 สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการแนวทางในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานทางวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการรวบรวมข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สำหรับคณะทำงานทางวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจาก นายนัทธี พุคยาภรณ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตนวัฒน รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการกล่าวต้อนรับและพร้อมยินดีที่จะสนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและสถานที่ ในการจัดโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอมราวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นายสวัสดิ์ เปี่ยมส้ม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานว่า จากการที่โลกมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งวัฒนธรรมไทยดั่งเดิมบางส่วนกำลังลบเลือนและอาจสูญหายไปโดยเฉพาะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งในเอกลักษณ์ของชาติไทย และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ที่ได้ตราพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.2559 ให้ดำเนินการอนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟู พัฒนา ให้คงอยู่ของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โครงการครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2560 โดยมีภาคีเครือข่ายคณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการวัฒนธรรม รวมทั้งบุคลากรที่สนใจงานวัฒนธรรมในพื้นที่ 15 อำเภอของจังหวัดนครสวรรค์จำนวน 80 คนเข้าร่วมโครงการ
24 พฤษภาคม 2560 สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการแนวทางในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานทางวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการรวบรวมข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สำหรับคณะทำงานทางวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจาก นายนัทธี พุคยาภรณ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตนวัฒน รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการกล่าวต้อนรับและพร้อมยินดีที่จะสนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและสถานที่ ในการจัดโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอมราวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นายสวัสดิ์ เปี่ยมส้ม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานว่า จากการที่โลกมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งวัฒนธรรมไทยดั่งเดิมบางส่วนกำลังลบเลือนและอาจสูญหายไปโดยเฉพาะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งในเอกลักษณ์ของชาติไทย และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ที่ได้ตราพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.2559 ให้ดำเนินการอนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟู พัฒนา ให้คงอยู่ของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โครงการครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2560 โดยมีภาคีเครือข่ายคณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการวัฒนธรรม รวมทั้งบุคลากรที่สนใจงานวัฒนธรรมในพื้นที่ 15 อำเภอของจังหวัดนครสวรรค์จำนวน 80 คนเข้าร่วมโครงการ

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 16:24 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมอมราวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23