Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร มัคคุเทศก์เฉพาะ(ไทย-เฉพาะพื้นที่) รุ่น1

วันที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2560 เวลา 14:26 น.
ห้องประชุมโรงแรมต้นน้ำ

    เมื่อวันอาทิตย์ 30 เม.ษ 2560 เวลา 13.030 น.พิธีปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร มัคคุเทศก์เฉพาะ(ไทย-เฉพาะพื้นที่) รุ่น1 จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตนวัฒน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกีรติบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการอบบรมหลักสูตร มัคคุเทศก์เฉพาะ(ไทย-เฉพาะพื้นที่) รุ่น1 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม-30เมษายน 2560 ณ ห้องบึงบอระเพ็ด โรงแรมต้นน้ำ
เมื่อวันอาทิตย์ 30 เม.ษ 2560 เวลา 13.030 น.พิธีปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร มัคคุเทศก์เฉพาะ(ไทย-เฉพาะพื้นที่) รุ่น1 จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตนวัฒน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกีรติบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการอบบรมหลักสูตร มัคคุเทศก์เฉพาะ(ไทย-เฉพาะพื้นที่) รุ่น1 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม-30เมษายน 2560 ณ ห้องบึงบอระเพ็ด โรงแรมต้นน้ำ

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2560 เวลา 14:26 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมโรงแรมต้นน้ำ

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23