Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ประวัติศาสตร์ (ปฐมนิเทศ ครั้งที่ ๒ ) “สานสัมพันธ์นครสวรรค์ - อยุธยา”

วันที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ.2560 เวลา 11:14 น.
ห้องร่มพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    สาขาวิชาประวัติศาสตร์ จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ประวัติศาสตร์ สานสัมพันธ์นครสวรรค์ - อยุธยา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ณ ห้องร่มพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และสถานที่สำคัญในจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งความร่วมมือระหว่าง สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และสาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความสามัคคีจากการทำกิจกรรมร่วมกัน และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและสานสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทั้งสอง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 85 คน
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ประวัติศาสตร์ สานสัมพันธ์นครสวรรค์ - อยุธยา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ณ ห้องร่มพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และสถานที่สำคัญในจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งความร่วมมือระหว่าง สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และสาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความสามัคคีจากการทำกิจกรรมร่วมกัน และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและสานสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทั้งสอง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 85 คน

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ.2560 เวลา 11:14 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องร่มพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23