Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 1

วันที่ 29 เดือนเมษายน พ.ศ.2560 เวลา 16:16 น.
ห้องอมราวดี อาคาร 14

    กลุ่มงานมาตรฐานการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ประเมินคุณภาพ) รุ่นที่ 1 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2560 ณ ห้องอมราวดี อาคาร 14 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติให้กับอาจารย์ที่เข้าร่วมการอบรม หลังเสร็จสิ้นการอบรม ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตนวัฒน รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้กล่าวขอบคุณวิทยากร ผู้เข้าร่วมการอบรม และกล่าวปิดการอบรม จากนั้นคณะผู้บริหาร และอาจารย์ที่เข้าร่วมการอบรม ร่วมรดน้ำดำหัวศาสตราจารย์นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อแสดงความเคารพและขอบคุณที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรด้านการประกันคุณภาพให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เสมอมา
กลุ่มงานมาตรฐานการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ประเมินคุณภาพ) รุ่นที่ 1 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2560 ณ ห้องอมราวดี อาคาร 14 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติให้กับอาจารย์ที่เข้าร่วมการอบรม หลังเสร็จสิ้นการอบรม ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตนวัฒน รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้กล่าวขอบคุณวิทยากร ผู้เข้าร่วมการอบรม และกล่าวปิดการอบรม จากนั้นคณะผู้บริหาร และอาจารย์ที่เข้าร่วมการอบรม ร่วมรดน้ำดำหัวศาสตราจารย์นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อแสดงความเคารพและขอบคุณที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรด้านการประกันคุณภาพให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เสมอมา

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 29 เดือนเมษายน พ.ศ.2560 เวลา 16:16 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องอมราวดี อาคาร 14

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23