Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2560

วันที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ.2560 เวลา 12:51 น.
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ม.ราชภัฏนครสวรรค์

    วันที่ 28 เมษายน 2560 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญญวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ โดยก่อนเริ่มการประชุม ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ ที่ปรึกษาอธิการบดี ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตนวัฒน รักษาราชการอธิการบดี ม.ราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก และเจ้าหน้าที่ ร่วมรดน้ำดำหัวนายกสภามหาวิทยาลัยฯ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ และไมตรีจิตที่ดี และเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยด้วย จากนั้น ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญญวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ กล่าวเปิดการประชุม โดยครั้งนี้มีวาระการประชุม อาทิ การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การกำหนดบัญชีเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.... การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การกำหนดฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภท และระดับตำแหน่ง ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด ม.ราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.... การพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติมครั้งที่ 7) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) การพิจารณาการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษประจำปีให้แก่ผู้บริหาร การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ และการพิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
วันที่ 28 เมษายน 2560 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญญวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ โดยก่อนเริ่มการประชุม ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ ที่ปรึกษาอธิการบดี ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตนวัฒน รักษาราชการอธิการบดี ม.ราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก และเจ้าหน้าที่ ร่วมรดน้ำดำหัวนายกสภามหาวิทยาลัยฯ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ และไมตรีจิตที่ดี และเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยด้วย จากนั้น ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญญวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ กล่าวเปิดการประชุม โดยครั้งนี้มีวาระการประชุม อาทิ การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การกำหนดบัญชีเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.... การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การกำหนดฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภท และระดับตำแหน่ง ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด ม.ราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.... การพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติมครั้งที่ 7) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) การพิจารณาการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษประจำปีให้แก่ผู้บริหาร การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ และการพิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ.2560 เวลา 12:51 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ม.ราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23