Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2560

วันที่ 23 เดือนเมษายน พ.ศ.2560 เวลา 11:20 น.
ลานหน้าหน้าองค์พระสัพพัญญู

    23 เมษายน 2560 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และนักศึกษาภาค กศ.บป. จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ ลานหน้าองค์พระพุทธสัพพัญญูฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี โดยในงานมีพิธีทรงน้ำและเปลี่ยนผ้าทรงพระพุทธสัพพัญญู บรมครูประชานาถ สังฆราชอุทิศ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และมีพิธีรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหารและคณาจารย์ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาภาค กศ.บป. เข้าร่วมงาน
23 เมษายน 2560 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และนักศึกษาภาค กศ.บป. จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ ลานหน้าองค์พระพุทธสัพพัญญูฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี โดยในงานมีพิธีทรงน้ำและเปลี่ยนผ้าทรงพระพุทธสัพพัญญู บรมครูประชานาถ สังฆราชอุทิศ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และมีพิธีรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหารและคณาจารย์ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาภาค กศ.บป. เข้าร่วมงาน

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 23 เดือนเมษายน พ.ศ.2560 เวลา 11:20 น.

สถานที่จัดงาน
ลานหน้าหน้าองค์พระสัพพัญญู

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23