Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

นักศึกษา ป.โท-เอก บริหารการศึกษา จัดสืบสานประเพณีสงกรานต์

วันที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ.2560 เวลา 09:00 น.
อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    วันที่ 9 เมษายน 2560 ณ ห้องเรียนชั้น 7 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่น 18 และนักศึกษาระดับปริญญาเอก รุ่น 4, 5 ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวคณาจารย์ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณ๊สงกรานต์ที่มีมายาวนานแต่โบราณ และเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที ขอขมาขอพรคณาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับนักศึกษา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธานี เกสทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้กล่าวให้โอวาทให้นักศึกษามีความสุขความเจริญ และประสบความสำเร็จจบการศึกษาตามที่มุ่งหวัง
วันที่ 9 เมษายน 2560 ณ ห้องเรียนชั้น 7 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่น 18 และนักศึกษาระดับปริญญาเอก รุ่น 4, 5 ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวคณาจารย์ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณ๊สงกรานต์ที่มีมายาวนานแต่โบราณ และเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที ขอขมาขอพรคณาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับนักศึกษา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธานี เกสทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้กล่าวให้โอวาทให้นักศึกษามีความสุขความเจริญ และประสบความสำเร็จจบการศึกษาตามที่มุ่งหวัง

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ.2560 เวลา 09:00 น.

สถานที่จัดงาน
อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23