Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ขอเชิญอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมฝึกอบรมปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 2557

วันที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ.2560 เวลา 08:30 น.
ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    ฝึกอบรมมี 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2560 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2560
ฝึกอบรมมี 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2560 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2560

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ.2560 เวลา 08:30 น.

สถานที่จัดงาน
ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23