Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ศูนย์พยาบาลฯ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการพัฒนาแกนนำสร้างเสริมสุขภาพ

วันที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:00 น.
ลานกิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์

    22 มี.ค.60 รองศาสตราจารย์วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาแกนนำเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ลานกิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ผศ.ดร.ธิติมา บุญเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์พยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ กล่าวรายงานว่า โครงการในครั้งนี้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา และการประกวดการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ “Fit and Firm Contest” เพื่อให้แกนนำนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการสร้างเสริมสุขภาพ มีฟฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง สามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และเป็นแกนนำในการเสริมสร้างสุขภาพ และสามารถบูรณาการไปใช้ถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้ด้านสุขภาพสู่ชุมชนได้
22 มี.ค.60 รองศาสตราจารย์วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาแกนนำเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ลานกิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ผศ.ดร.ธิติมา บุญเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์พยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ กล่าวรายงานว่า โครงการในครั้งนี้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา และการประกวดการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ “Fit and Firm Contest” เพื่อให้แกนนำนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการสร้างเสริมสุขภาพ มีฟฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง สามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และเป็นแกนนำในการเสริมสร้างสุขภาพ และสามารถบูรณาการไปใช้ถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้ด้านสุขภาพสู่ชุมชนได้

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:00 น.

สถานที่จัดงาน
ลานกิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23