Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การอบรม เรื่องการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสในสถาบันอุดมศึกษา

วันที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 08:30 น.
ห้องประชุมอมราวดี

    13 มีนาคม 2560 ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการอบรม "การปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสในสถาบันอุดมศึกษา" มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ในโอกาสนี้อธิการบดีฯ ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.2560-2564) ด้วย เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ตลอดจนพัฒนามหาวิทยาล้ัยให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา ได้ตระหนักถึงการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเพื่อปลูกฝังค่านิยมบุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไม่ทนต่อทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จากคณะ และสถาบัน ตลอดจนตัวแทนนักศึกษาจากทุกคณะ เข้าร่วมการอบรมจำนวน 150 คน
13 มีนาคม 2560 ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการอบรม "การปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสในสถาบันอุดมศึกษา" มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ในโอกาสนี้อธิการบดีฯ ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.2560-2564) ด้วย เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ตลอดจนพัฒนามหาวิทยาล้ัยให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา ได้ตระหนักถึงการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเพื่อปลูกฝังค่านิยมบุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไม่ทนต่อทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จากคณะ และสถาบัน ตลอดจนตัวแทนนักศึกษาจากทุกคณะ เข้าร่วมการอบรมจำนวน 150 คน

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 08:30 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมอมราวดี

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23