Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

มอบถุงยังชีพให้บุคลากรสายบริการ

วันที่ 13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 10:00 น.

    13 พฤษภาคม 2563 ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในการมอบถุงยังชีพ ให้แก่เจ้าหน้าที่บุคลากรสายบริการ งานอาคารสถานที่ สุขอนามัย ความปลอดภัย ไฟฟ้า และฝ่ายยานพาหนะ รวมทั้งสิ้นจำนวน 135 ชุด และได้ให้กล่าวกำลังใจบุคลากร ในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19
13 พฤษภาคม 2563 ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในการมอบถุงยังชีพ ให้แก่เจ้าหน้าที่บุคลากรสายบริการ งานอาคารสถานที่ สุขอนามัย ความปลอดภัย ไฟฟ้า และฝ่ายยานพาหนะ รวมทั้งสิ้นจำนวน 135 ชุด และได้ให้กล่าวกำลังใจบุคลากร ในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 10:00 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23