Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดเก็บข้อมูลความต้องการของระบบเชิงลึก ระบบ NSRU-MIS

วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 08:00 น.
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (อาคาร 15)

    การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดเก็บข้อมูลความต้องการของระบบเชิงลึก ระบบ NSRU-MIS ซึ่งประกอบไปด้วย * ระบบบุคลากร * ระบบงานนักศึกษา * ระบบงานวิจัย * ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา * ระบบอาคารสถานที่ * ระบบหลักสูตร วันที่ 31 ตุลาคม และวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดเก็บข้อมูลความต้องการของระบบเชิงลึก ระบบ NSRU-MIS ซึ่งประกอบไปด้วย * ระบบบุคลากร * ระบบงานนักศึกษา * ระบบงานวิจัย * ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา * ระบบอาคารสถานที่ * ระบบหลักสูตร วันที่ 31 ตุลาคม และวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 08:00 น.

สถานที่จัดงาน
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (อาคาร 15)

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23