Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประชุมจัดทำ มคอ.3-7 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพหลักสูตร

วันที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 08:00 น.
ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14

    วันที่ 29 ต.ค.56 ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีม.ราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ การประชุมปฏิบัติการการจัดทำ มคอ.3,4,5,6 และ 7 ตามกรอบมาตรฐาน TQF โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพหลักสูตร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 ต.ค. 56 ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ดำเนินการโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มร.นว. การประุชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุมิ ได้แก่ ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม ที่ปรึกษาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี และ รศ.กอบกุล ปราบประชา ที่ปรึกษา มทร.ธัญบุรี อดีตผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ธัญบุรี
วันที่ 29 ต.ค.56 ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีม.ราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ การประชุมปฏิบัติการการจัดทำ มคอ.3,4,5,6 และ 7 ตามกรอบมาตรฐาน TQF โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพหลักสูตร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 ต.ค. 56 ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ดำเนินการโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มร.นว. การประุชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุมิ ได้แก่ ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม ที่ปรึกษาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี และ รศ.กอบกุล ปราบประชา ที่ปรึกษา มทร.ธัญบุรี อดีตผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ธัญบุรี

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 08:00 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23