Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ทอดกฐินวัดมณีวงศ์

วันที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 08:00 น.
วัดมณีวงศ์ ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี

    วันนี้ (27 ต.ค. 56) เวลา 9.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐิน ณ วัดมณีวงศ์ ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี โดยส่วนของม.ราชภัฏนครสวรรค์ มีผู้ร่วมทำบุญจำนวน 32,820 บาท รวมเงินทำบุญกฐินในครั้งนี้ทั้งสิ้น 114,254 บาท
วันนี้ (27 ต.ค. 56) เวลา 9.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐิน ณ วัดมณีวงศ์ ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี โดยส่วนของม.ราชภัฏนครสวรรค์ มีผู้ร่วมทำบุญจำนวน 32,820 บาท รวมเงินทำบุญกฐินในครั้งนี้ทั้งสิ้น 114,254 บาท

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 08:00 น.

สถานที่จัดงาน
วัดมณีวงศ์ ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23