Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การลงคะแนนหยั่งเสียงผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

วันที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 08:00 น.
สำนักงานอธิการบดี อาคาร 14

    การลงคะแนนหยั่งเสียงผู้ที่จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 56 ณ สำนักงานอธิการบดี อาคาร 14 โดยมีผู้สมัคร 2 คน คือ หมายเลข 1 อาจารย์ประสพ ยลสิริธัม และ หมายเลข 2 รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง การลงคะแนนหยั่งเสียงในครั้งนี้ผู้มีสิทธิลงคะแนน 554 คน มาลงคะแนนหยั่งเสียง 419 คน คิดเป็นร้อยละ 75.64 ร้อยละ 20 ของผู้มาลงคะแนนหยั่งเสียง 83.80 (84 คน) ผลการลงคะแนน - หมายเลข 1 อาจารย์ประสพ ยลสิริธัม ได้ 165 - หมายเลข 2 รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง ได้ 219 - ไม่ประสงค์ลงคะแนน 32 - บัตรเสีย 3 โดยขั้นตอนต่อไป ทั้ง 2 ท่านจะเข้าแสดงวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และพิจารณาลงคะแนนคัดเลือก ในวันที่ 31 ต.ค. นี้
การลงคะแนนหยั่งเสียงผู้ที่จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 56 ณ สำนักงานอธิการบดี อาคาร 14 โดยมีผู้สมัคร 2 คน คือ หมายเลข 1 อาจารย์ประสพ ยลสิริธัม และ หมายเลข 2 รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง การลงคะแนนหยั่งเสียงในครั้งนี้ผู้มีสิทธิลงคะแนน 554 คน มาลงคะแนนหยั่งเสียง 419 คน คิดเป็นร้อยละ 75.64 ร้อยละ 20 ของผู้มาลงคะแนนหยั่งเสียง 83.80 (84 คน) ผลการลงคะแนน - หมายเลข 1 อาจารย์ประสพ ยลสิริธัม ได้ 165 - หมายเลข 2 รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง ได้ 219 - ไม่ประสงค์ลงคะแนน 32 - บัตรเสีย 3 โดยขั้นตอนต่อไป ทั้ง 2 ท่านจะเข้าแสดงวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และพิจารณาลงคะแนนคัดเลือก ในวันที่ 31 ต.ค. นี้

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 08:00 น.

สถานที่จัดงาน
สำนักงานอธิการบดี อาคาร 14

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23