Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

พิธีถวายราชสักการะ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันที่ 6 เดือนเมษายน พ.ศ.2563 เวลา 09:00 น.
บริเวณมณฑลพิธีศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

    6 เมษายน 2563 อาจารย์ภาสกร วรอาจ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยนักศึกษาองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ บริเวณมณฑลพิธีศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี วันจักรี คือ วันที่ระลึกแห่งการขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราช จักรีวงศ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ซึ่งตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี ในวันที่ 23กุมภาพันธ์ พ.ศ.2525 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ถวายพระราชสมัญญา “มหาราช”มีพระนามว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ต่อมาในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2525 มติคณะรัฐมนตรีให้เปลี่ยนชื่อการเรียกวันที่ 6 เมษายนของทุกปีว่า วันจักรี เป็นวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรม ราชวงศ์ ในวันนี้ข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าจะพร้อมใจกันวางพานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของทุกพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย
6 เมษายน 2563 อาจารย์ภาสกร วรอาจ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยนักศึกษาองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ บริเวณมณฑลพิธีศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี วันจักรี คือ วันที่ระลึกแห่งการขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราช จักรีวงศ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ซึ่งตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี ในวันที่ 23กุมภาพันธ์ พ.ศ.2525 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ถวายพระราชสมัญญา “มหาราช”มีพระนามว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ต่อมาในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2525 มติคณะรัฐมนตรีให้เปลี่ยนชื่อการเรียกวันที่ 6 เมษายนของทุกปีว่า วันจักรี เป็นวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรม ราชวงศ์ ในวันนี้ข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าจะพร้อมใจกันวางพานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของทุกพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 6 เดือนเมษายน พ.ศ.2563 เวลา 09:00 น.

สถานที่จัดงาน
บริเวณมณฑลพิธีศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23