Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประชุมคณะกรรมการบริหาร

วันที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 10:31 น.
อาคาร14 ชั้น8

    

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 10:31 น.

สถานที่จัดงาน
อาคาร14 ชั้น8

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23