Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

คณะเทคโนโลยีฯ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดอบรมพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีระบบรางและโลจิสติกส์

วันที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 15:28 น.
ห้องประชุม 1112 อาคาร 11 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    9 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ จัดตั้งสถาบันพัฒนากำลังคนด้านระบบขนส่งทางรางและโลจิสติกส์ เรื่อง “เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และซับพลายเชน” ณ ห้องประชุม 1112 อาคาร 11 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีผู้ประกอบการ ผู้สนใจ กลุ่มผู้เรียน และนักศึกษาเข้าร่วมการอบรม ผศ.ดร.ธวัช พะยิ้ม คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เผยว่าการอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2563 โดยมีวิทยากร ได้แก่ คุณวาสนา อัศรานุรักษ์ หอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ และอดีตผู้บริหารตลาดกลางข้าวเปลือกท่าข้าวกำนันทรง อ.ปริญ นาชัยสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หัวหน้าโครงการผลิต รถไฟฟ้ารางเบา จ.ขอนแก่น ผศ.ดร.สิรวิชญ์ สว่างนพ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ปรึกษา การเดินรถขนส่งคอนกรีต บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง (CPAP) จำกัด อ.ภัทราภรณ์ เหนือศรี อาจารย์สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์และผศ.ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์ อาจารย์สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้มีแนวคิดในการที่จะผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อสนองความต้องการกำลังคน ในการสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมการขนส่งทางรางและโลจิสติกส์ ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยจะดำเนินการจัดตั้งสถาบันพัฒนากำลังคนด้านระบบขนส่งทางรางและโลจิสติกส์ขึ้น โดยมีแนวทางการดำเนินการในระยะแรกจะจัดทำใน 2 ลักษณะคือ หลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางรางและโลจิสติกส์ ที่ตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างทันที สำหรับกลุ่มเป้าหมายทั่วไป และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีระบบรางและโลจิสติกส์ สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียนนักศึกษา ซึ่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายดำเนินการโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติพันธกิจสู่ความเป็นเลิศตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ชาติ ในหัวข้อกิจกรรม จัดตั้งสถาบันพัฒนากำลังคนด้านระบบขนส่งทางรางและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
9 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ จัดตั้งสถาบันพัฒนากำลังคนด้านระบบขนส่งทางรางและโลจิสติกส์ เรื่อง “เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และซับพลายเชน” ณ ห้องประชุม 1112 อาคาร 11 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีผู้ประกอบการ ผู้สนใจ กลุ่มผู้เรียน และนักศึกษาเข้าร่วมการอบรม ผศ.ดร.ธวัช พะยิ้ม คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เผยว่าการอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2563 โดยมีวิทยากร ได้แก่ คุณวาสนา อัศรานุรักษ์ หอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ และอดีตผู้บริหารตลาดกลางข้าวเปลือกท่าข้าวกำนันทรง อ.ปริญ นาชัยสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หัวหน้าโครงการผลิต รถไฟฟ้ารางเบา จ.ขอนแก่น ผศ.ดร.สิรวิชญ์ สว่างนพ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ปรึกษา การเดินรถขนส่งคอนกรีต บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง (CPAP) จำกัด อ.ภัทราภรณ์ เหนือศรี อาจารย์สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์และผศ.ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์ อาจารย์สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้มีแนวคิดในการที่จะผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อสนองความต้องการกำลังคน ในการสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมการขนส่งทางรางและโลจิสติกส์ ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยจะดำเนินการจัดตั้งสถาบันพัฒนากำลังคนด้านระบบขนส่งทางรางและโลจิสติกส์ขึ้น โดยมีแนวทางการดำเนินการในระยะแรกจะจัดทำใน 2 ลักษณะคือ หลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางรางและโลจิสติกส์ ที่ตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างทันที สำหรับกลุ่มเป้าหมายทั่วไป และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีระบบรางและโลจิสติกส์ สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียนนักศึกษา ซึ่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายดำเนินการโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติพันธกิจสู่ความเป็นเลิศตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ชาติ ในหัวข้อกิจกรรม จัดตั้งสถาบันพัฒนากำลังคนด้านระบบขนส่งทางรางและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 15:28 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุม 1112 อาคาร 11 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23