Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 1

วันที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 15:38 น.
ห้องประชุมอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี

    วันที่ 4 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2563 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้ความสำคัญกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รวมถึงเป็นการสร้างผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้กับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และผ่านเกณฑ์มาตรฐานการอบรมผู้ประเมิน เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาไทยในะดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ โดยวิทยากรการอบรมในครั้งนี้ได้แก่ ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ จาก ม.ราชภัฏจันทรเกษม ผศ.ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ ผศ.มนตรี ไชยานุกูลกิตติ และ ดร.ประสพ ยลสิริธัม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วันที่ 4 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2563 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้ความสำคัญกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รวมถึงเป็นการสร้างผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้กับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และผ่านเกณฑ์มาตรฐานการอบรมผู้ประเมิน เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาไทยในะดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ โดยวิทยากรการอบรมในครั้งนี้ได้แก่ ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ จาก ม.ราชภัฏจันทรเกษม ผศ.ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ ผศ.มนตรี ไชยานุกูลกิตติ และ ดร.ประสพ ยลสิริธัม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 15:38 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23