Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

บรรยายพิเศษ การส่งเสริมความรักความสามัคคีฯ โดย พ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์

วันที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 14:41 น.
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ส่งเสริมความรักความสามัคคี ความเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข" กิจกรรม "อบรมกลุ่มเป้าหมายนักศึกษามหาวิทยาลัย" ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรักสามัคคี และเสริมสร้างจิตสำนึกของคนในชาติ ให้มีความหวงแหน และธำรงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เกิดความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข อันจะนำไปสู่สังคมที่มีความรัก ความเข้าใจ เอื้ออารีต่อกัน สร้างความเป็นปึกแผ่นในชาติโดยรวมอย่างมั่นคงและยั่งยืน ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกชั้นปี จำนวน 1,700 คน และผู้สนใจ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ พันเอก นายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา บรรยายพิเศษและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ส่งเสริมความรักความสามัคคี ความเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข" กิจกรรม "อบรมกลุ่มเป้าหมายนักศึกษามหาวิทยาลัย" ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรักสามัคคี และเสริมสร้างจิตสำนึกของคนในชาติ ให้มีความหวงแหน และธำรงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เกิดความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข อันจะนำไปสู่สังคมที่มีความรัก ความเข้าใจ เอื้ออารีต่อกัน สร้างความเป็นปึกแผ่นในชาติโดยรวมอย่างมั่นคงและยั่งยืน ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกชั้นปี จำนวน 1,700 คน และผู้สนใจ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ พันเอก นายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา บรรยายพิเศษและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 14:41 น.

สถานที่จัดงาน
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23