Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

นิเทศวาไรตี้ "When I was young เมื่อฉันยังเด็ก"

วันที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 11:27 น.
หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์

    วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดกิจกรรมนิเทศวาไรตี้ "When I was young เมื่อฉันยังเด็ก" ณ ลานหน้าหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.มนตรี ไชยานุกูลกิตติ รองอธิการบดีฝ่ายสภามหาวิทยาลัยและการประกันคุณภาพ เป็นประธานในพิธีเปิด อาจารย์ ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ กล่าวรายงานว่า กิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาภาคปกติและภาคฤดูร้อน คณะวิทยาการจัดการ จัดทำโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิชาเอกการสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื้อเป็นการให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง ซึ่งต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมการทำงานเป็นทีม นำความรู้สู่การปฏิบัติจริงของนักศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถและกล้าแสดงออก กิจกรรมในงานมีการประกวดวงดนตรี "Commarts Music Contest 2020" การแสดงของนักศึกษา การจัดนิทรรศการต่างๆ และการแสดงดนตรีจากคณะขวัญใจ สามารถรบชมเทปบันทึกภาพของงานได้ที่ Facebook และ YouTube NITED - TV ------------------------------------------- งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ‪มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ http://www.nsru.ac.th ‪Facebook : nsrunews https://www.facebook.com/nsrunews/ ‪Youtube : NSRU Channel https://bit.ly/2QXCbrC ‪Instagram : nsru_news https://bit.ly/2NLcNn1 Twitter : @NSRU_news https://bit.ly/2J15nez
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดกิจกรรมนิเทศวาไรตี้ "When I was young เมื่อฉันยังเด็ก" ณ ลานหน้าหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.มนตรี ไชยานุกูลกิตติ รองอธิการบดีฝ่ายสภามหาวิทยาลัยและการประกันคุณภาพ เป็นประธานในพิธีเปิด อาจารย์ ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ กล่าวรายงานว่า กิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาภาคปกติและภาคฤดูร้อน คณะวิทยาการจัดการ จัดทำโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิชาเอกการสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื้อเป็นการให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง ซึ่งต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมการทำงานเป็นทีม นำความรู้สู่การปฏิบัติจริงของนักศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถและกล้าแสดงออก กิจกรรมในงานมีการประกวดวงดนตรี "Commarts Music Contest 2020" การแสดงของนักศึกษา การจัดนิทรรศการต่างๆ และการแสดงดนตรีจากคณะขวัญใจ สามารถรบชมเทปบันทึกภาพของงานได้ที่ Facebook และ YouTube NITED - TV ------------------------------------------- งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ‪มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ http://www.nsru.ac.th ‪Facebook : nsrunews https://www.facebook.com/nsrunews/ ‪Youtube : NSRU Channel https://bit.ly/2QXCbrC ‪Instagram : nsru_news https://bit.ly/2NLcNn1 Twitter : @NSRU_news https://bit.ly/2J15nez

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 11:27 น.

สถานที่จัดงาน
หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23