Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

อบรมโครงการรณรงค์อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ

วันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 09:57 น.

    วันจันทร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. กลุ่มงานพยาบาลฯ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการรณรงค์อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ โดยมี อาจารย์ธีรพร พรหมมาศ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดอบรมในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องอาหารปลอดภัย และการสุขาภิบาลอาหาร ตลอดจนได้ฝึกปฏิบัติการทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ตระหนักและเห็นความสำคัญดังกล่าว ได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานสาธารณสุขจ.นครสวรรค์ ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ นักศึกษาสาขาสุขศาสตร์ นักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์ ตัวแทนผู้ประกอบการร้านอาหาร เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการ ณ ห้องอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วันจันทร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. กลุ่มงานพยาบาลฯ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการรณรงค์อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ โดยมี อาจารย์ธีรพร พรหมมาศ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดอบรมในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องอาหารปลอดภัย และการสุขาภิบาลอาหาร ตลอดจนได้ฝึกปฏิบัติการทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ตระหนักและเห็นความสำคัญดังกล่าว ได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานสาธารณสุขจ.นครสวรรค์ ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ นักศึกษาสาขาสุขศาสตร์ นักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์ ตัวแทนผู้ประกอบการร้านอาหาร เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการ ณ ห้องอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 09:57 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23