Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

สำนักศิลปะฯ มร.นว. จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “รางวัลแห่งความดี ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา” ครั้งที่ 4

วันที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ.2563 เวลา 16:09 น.
เวทีวัฒนธรรม ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา ในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ – เจ้าแม่ปากน้ำโพ ประจำปี 2563

    สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้กำหนดจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “รางวัลแห่งความดี ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา” ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ เวทีวัฒนธรรม ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา ในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ – เจ้าแม่ปากน้ำโพ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชู และประกาศเกียรติคุณให้แก่ ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนี้ โดยในครั้งนี้ มีศิลปิน 5 ท่าน ที่ได้รับรางวัลจาก 4 สาขา ได้แก่ นายชัชวาล รอดคลองตัน สาขาทัศนศิลป์ นายวุฒิชัย เขียนประเสริฐ สาขาวรรณศิลป์ นายนิพนธ์ เที่ยงธรรม สาขาวรรณศิลป์ นายวิษณุ ผดุงศิลป์ สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน และนายปราโมทย์ ทองอ่อน สาขาผู้สร้างคุณูปการทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจาก นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี มีศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และนายประสิทธิ์ พุ่มไม้ชัยพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี มีอาจารย์ภาสภร วรอาจ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม คณะกรรมการพิจารณารางวัล คณะผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีแก่ศิลปิน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้กำหนดจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “รางวัลแห่งความดี ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา” ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ เวทีวัฒนธรรม ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา ในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ – เจ้าแม่ปากน้ำโพ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชู และประกาศเกียรติคุณให้แก่ ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนี้ โดยในครั้งนี้ มีศิลปิน 5 ท่าน ที่ได้รับรางวัลจาก 4 สาขา ได้แก่ นายชัชวาล รอดคลองตัน สาขาทัศนศิลป์ นายวุฒิชัย เขียนประเสริฐ สาขาวรรณศิลป์ นายนิพนธ์ เที่ยงธรรม สาขาวรรณศิลป์ นายวิษณุ ผดุงศิลป์ สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน และนายปราโมทย์ ทองอ่อน สาขาผู้สร้างคุณูปการทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจาก นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี มีศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และนายประสิทธิ์ พุ่มไม้ชัยพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี มีอาจารย์ภาสภร วรอาจ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม คณะกรรมการพิจารณารางวัล คณะผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีแก่ศิลปิน

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ.2563 เวลา 16:09 น.

สถานที่จัดงาน
เวทีวัฒนธรรม ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา ในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ – เจ้าแม่ปากน้ำโพ ประจำปี 2563

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23