Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

พิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ครบรอบ ๑๐๐ ปี

วันที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 08:00 น.
ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์

    วันพฤหัสบดีที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ นายกสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา ถวายพระพรเนื่องในวันคล้าย วันประสูติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และบริจาคทรัพย์ สิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เป็นเงิน ๓,๑๐๐ บาท ที่ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์
วันพฤหัสบดีที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ นายกสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา ถวายพระพรเนื่องในวันคล้าย วันประสูติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และบริจาคทรัพย์ สิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เป็นเงิน ๓,๑๐๐ บาท ที่ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 08:00 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23