Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

กฎบัตรนครสวรรค์ส่งเสริมให้นครสวรรค์เป็นเมืองแห่งศิลปะ จัดกิจกรรม Nakhonsawan Arts on Street

วันที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ.2563 เวลา 17:43 น.
ตรอกท่าเรือจ้าง

    วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 18.00 น. ที่บริเวณตรอกท่าเรือจ้าง ริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยา เทศบาลนครนครสวรรค์ คณะทำงานกฎบัตรนครสวรรค์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ สถานศึกษาต่างๆ จัดกิจกรรม Nakhonsawan Arts on Street โดยสืบเนื่องจากกฎบัตรนครสวรรค์ ซึ่งเป็นการพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่เพื่อการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม เป็นเจตนารมณ์ร่วมกันของสังคมทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อกำหนดอนาคตของเมือง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทิศทางการพัฒนาเมือง การพัฒนาพื้นที่ และกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองนครสวรรค์ไปสู่ความยั่งยืน ใน 10 สาขา ได้แก่ สาขาไมซ์และเศรษฐกิจสีเขียว สาขาอุตสาหกรรมสีเขียว สาขาคมนาคมสีเขียว สาขาเกษตรและอาหารปลอดภัย สาขาโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว สาขาพลังงานสีเขียว สาขาที่อยู่อาศัย สาขาสวนสาธารณะ พื้นที่สาธารณะ และพื้นที่สีเขียว สาขาการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและการสนับสนุนการปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนดั้งเดิม และสาขาสุขภาพและสุขภาวะ ซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลนครนครสวรรค์ได้ดำเนินการจัดการประชุมเพื่อนำเสนอแนวคิดการจัดทำกฎบัตรนครสวรรค์ รับฟังข้อคิดเห็นจากกลุ่มสาขา ภาคส่วนต่างๆ ในท้องถิ่นเพื่อเป็นข้อมูล พร้อมหารือรายละเอียดการดำนินงานในขั้นตอนต่างๆ ซึ่งที่ประชุมกฎบัตรนครสวรรค์มีความเห็นร่วมกันในการส่งเสริมให้พื้นที่ในจังหวัดนครสวรรค์หรือเขตเทศบาลนครนครสวรรค์เป็นเมืองแห่งศิลปะเพื่อดึงดูนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะให้เข้าสู่พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งจะเป็นกสารส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของท้องถิ่นอีกทางหนึ่ง ในการนี้เพื่อส่งเสริม ประชาสัมพันธ์แนวทางดังกล่าวกฎบัตรนครสวรรค์จึงร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ขึ้น โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาศิลปะต้นแม่น้ำเจ้าพระยา โดย อ.ศักดิ์ศิริ มีสมสืบ , อ.เสนีย์ แช่มเดช , อ.วัฒนโชติ ตุงคะเตชะ, อ.กิตติศักดิ์ แก้วดุก การเสวนาดนตรีร่วมสมัยภาคเหนือตอนล่าง : รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง , ผศ.ดร.นงลักษณ์ ปิยะมังคลา การแสดง การแสดงเสือทองไหหนำ การแสดงรำถ้วยจีน การแสดงดนตรีกวีศิลป์ การแสดงดนตรีและนาฎศิลป์ร่วมสมัย
วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 18.00 น. ที่บริเวณตรอกท่าเรือจ้าง ริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยา เทศบาลนครนครสวรรค์ คณะทำงานกฎบัตรนครสวรรค์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ สถานศึกษาต่างๆ จัดกิจกรรม Nakhonsawan Arts on Street โดยสืบเนื่องจากกฎบัตรนครสวรรค์ ซึ่งเป็นการพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่เพื่อการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม เป็นเจตนารมณ์ร่วมกันของสังคมทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อกำหนดอนาคตของเมือง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทิศทางการพัฒนาเมือง การพัฒนาพื้นที่ และกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองนครสวรรค์ไปสู่ความยั่งยืน ใน 10 สาขา ได้แก่ สาขาไมซ์และเศรษฐกิจสีเขียว สาขาอุตสาหกรรมสีเขียว สาขาคมนาคมสีเขียว สาขาเกษตรและอาหารปลอดภัย สาขาโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว สาขาพลังงานสีเขียว สาขาที่อยู่อาศัย สาขาสวนสาธารณะ พื้นที่สาธารณะ และพื้นที่สีเขียว สาขาการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและการสนับสนุนการปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนดั้งเดิม และสาขาสุขภาพและสุขภาวะ ซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลนครนครสวรรค์ได้ดำเนินการจัดการประชุมเพื่อนำเสนอแนวคิดการจัดทำกฎบัตรนครสวรรค์ รับฟังข้อคิดเห็นจากกลุ่มสาขา ภาคส่วนต่างๆ ในท้องถิ่นเพื่อเป็นข้อมูล พร้อมหารือรายละเอียดการดำนินงานในขั้นตอนต่างๆ ซึ่งที่ประชุมกฎบัตรนครสวรรค์มีความเห็นร่วมกันในการส่งเสริมให้พื้นที่ในจังหวัดนครสวรรค์หรือเขตเทศบาลนครนครสวรรค์เป็นเมืองแห่งศิลปะเพื่อดึงดูนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะให้เข้าสู่พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งจะเป็นกสารส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของท้องถิ่นอีกทางหนึ่ง ในการนี้เพื่อส่งเสริม ประชาสัมพันธ์แนวทางดังกล่าวกฎบัตรนครสวรรค์จึงร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ขึ้น โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาศิลปะต้นแม่น้ำเจ้าพระยา โดย อ.ศักดิ์ศิริ มีสมสืบ , อ.เสนีย์ แช่มเดช , อ.วัฒนโชติ ตุงคะเตชะ, อ.กิตติศักดิ์ แก้วดุก การเสวนาดนตรีร่วมสมัยภาคเหนือตอนล่าง : รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง , ผศ.ดร.นงลักษณ์ ปิยะมังคลา การแสดง การแสดงเสือทองไหหนำ การแสดงรำถ้วยจีน การแสดงดนตรีกวีศิลป์ การแสดงดนตรีและนาฎศิลป์ร่วมสมัย

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ.2563 เวลา 17:43 น.

สถานที่จัดงาน
ตรอกท่าเรือจ้าง

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23