Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การสรรหาอธิการบดี ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ผศ.ไชยรัตน์, รศ.สุชาติ ผ่านการหยั่งเสียงได้เข้าเสนอนโยบายต่อสภามหาวิทยาลัย

วันที่ 8 เดือนมกราคม พ.ศ.2563 เวลา 13:00 น.

    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดให้มีการรับสมัครและเสนอชื่อผู้ที่สมควรจะดำรงตำแหน่งอธิการบดี ซึ่งมีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจำนวน 6 ราย ได้แก่ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยรัตน์ ปราณี 2. นายถิรภัทร มีสำราญ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเทพ รู้แผน 5. ศาสตราจารย์รัตนะ บัวสนธ์ และ 6. รองศาสตราจารย์สุชาติ แสงทอง โดยได้กำหนดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนคสวรรค์ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ และการลงคะแนนหยั่งเสียงการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ณ สำนักงานอธิการบดี อาคาร 14 ชั้น 1 ซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนหยั่งเสียงประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และลูกจ้างประจำ ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำนวน 614 คน มีผู้มาลงคะแนนหยั่งเสียงทั้งสิ้น จำนวน 596 คน คิดเป็นร้อยละ 97 โดยผู้ที่ได้รับการหยั่งเสียงได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนผู้มาลงคะแนนในครั้งมี และมีสิทธิ์เข้านำเสนอนโยบายต่อสภามหาวิทยาลัยฯ มีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยรัตน์ ปราณี และรองศาสตราจารย์สุชาติ แสงทอง ซึ่งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะดำเนินการคัดเลือกผู้ที่สมควรเป็นอธิการบดีตามกระบวนการสรรหาต่อไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดให้มีการรับสมัครและเสนอชื่อผู้ที่สมควรจะดำรงตำแหน่งอธิการบดี ซึ่งมีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจำนวน 6 ราย ได้แก่ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยรัตน์ ปราณี 2. นายถิรภัทร มีสำราญ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเทพ รู้แผน 5. ศาสตราจารย์รัตนะ บัวสนธ์ และ 6. รองศาสตราจารย์สุชาติ แสงทอง โดยได้กำหนดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนคสวรรค์ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ และการลงคะแนนหยั่งเสียงการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ณ สำนักงานอธิการบดี อาคาร 14 ชั้น 1 ซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนหยั่งเสียงประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และลูกจ้างประจำ ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำนวน 614 คน มีผู้มาลงคะแนนหยั่งเสียงทั้งสิ้น จำนวน 596 คน คิดเป็นร้อยละ 97 โดยผู้ที่ได้รับการหยั่งเสียงได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนผู้มาลงคะแนนในครั้งมี และมีสิทธิ์เข้านำเสนอนโยบายต่อสภามหาวิทยาลัยฯ มีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยรัตน์ ปราณี และรองศาสตราจารย์สุชาติ แสงทอง ซึ่งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะดำเนินการคัดเลือกผู้ที่สมควรเป็นอธิการบดีตามกระบวนการสรรหาต่อไป

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 8 เดือนมกราคม พ.ศ.2563 เวลา 13:00 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23