Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

อบรมเพื่อถ่ายความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ (NSRU-MIS)

วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 08:00 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Training 1 อาคาร 15

    

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 08:00 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Training 1 อาคาร 15

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23