Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการ แต่งตั้งนายกสภา ม.ราชภัฏนครสวรรค์

วันที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:14 น.
ห้องประชุมอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี

    รับสนองพระบรมราชโองการ แต่งตั้งนายกสภา ม.ราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ 26 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นายสมเชาว์ เกษประทุม ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ชมรมช่อพะยอม และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ร่วมพิธี และร่วมแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ความว่า ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายสมเชาว์ เกษประทุม ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ แทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 นั้นเนื่องจาก นายสมเชาว์ เกษประทุม ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสมเชาว์ เกษประทุม ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายสมเชาว์ เกษประทุม เกิดเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2486 ปัจจุบันอายุ 76 ปี สำเร็จการศึกษา การศึกษาบัณฑิต จากวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และได้รับ Certificate in education planning, Innotech Philippines เคยดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศ.ดร.สมจิตร ศรีสะอ้าน พ.ศ.2549) ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2540) เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ) (พ.ศ.2441) และเคยดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ หลายวาระ ปัจจุบันเป็นประธานอนุกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูสายบริหารสถานศึกษา สำนักงาน ก.ค.ศ คณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการสายผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงาน ก.ค.ศ และนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
รับสนองพระบรมราชโองการ แต่งตั้งนายกสภา ม.ราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ 26 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นายสมเชาว์ เกษประทุม ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ชมรมช่อพะยอม และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ร่วมพิธี และร่วมแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ความว่า ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายสมเชาว์ เกษประทุม ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ แทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 นั้นเนื่องจาก นายสมเชาว์ เกษประทุม ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสมเชาว์ เกษประทุม ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายสมเชาว์ เกษประทุม เกิดเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2486 ปัจจุบันอายุ 76 ปี สำเร็จการศึกษา การศึกษาบัณฑิต จากวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และได้รับ Certificate in education planning, Innotech Philippines เคยดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศ.ดร.สมจิตร ศรีสะอ้าน พ.ศ.2549) ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2540) เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ) (พ.ศ.2441) และเคยดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ หลายวาระ ปัจจุบันเป็นประธานอนุกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูสายบริหารสถานศึกษา สำนักงาน ก.ค.ศ คณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการสายผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงาน ก.ค.ศ และนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:14 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23