Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การประชุมสภา ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 15/2562

วันที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:00 น.
ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 14 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 นายสมเชาว์ เกษประทุม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 15/2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 8 อาคารสำนังานอธิการบดี โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 นายสมเชาว์ เกษประทุม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 15/2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 8 อาคารสำนังานอธิการบดี โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:00 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 14 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23