Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2562

วันที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:00 น.
ณ ห้องประชุมพระบาง อาคาร 15 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2562 วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมพระบาง อาคาร 15 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2562 วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมพระบาง อาคาร 15 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:00 น.

สถานที่จัดงาน
ณ ห้องประชุมพระบาง อาคาร 15 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23