Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

กษีณาลัย ๒๕๕๖

วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 08:00 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดงานกษีณาลัย ๒๕๕๖ เพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๕๖ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ โดยเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ สโมสรอาจารย์และข้าราชการ มร.นว. ได้จัดงานกษีณาลัยให้กับอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ได้แก่ ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ, รศ.ดร.ชเนศ คงการค้า, ผศ.สาธิต สุขวโรทัย, ผศ.วัชรา เฉลยทรัพย์, อาจารย์ดิศราวรรณ เลิศลาย และอาจารย์วิพักตร์ คล้ายสุบิน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภิญโญ นิโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธาน และเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ สโมสรเจ้าหน้าที่และบุคลากร มร.นว. จัดงานกษีณาลัยให้กับบุคลากรสายสนับสนุนผู้เกษียณอายุ ได้แก่ อาจารย์วิพักตร์ คล้ายสุบิน และคุณนิสรา ส้มแก้ว ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธาน.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดงานกษีณาลัย ๒๕๕๖ เพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๕๖ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ โดยเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ สโมสรอาจารย์และข้าราชการ มร.นว. ได้จัดงานกษีณาลัยให้กับอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ได้แก่ ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ, รศ.ดร.ชเนศ คงการค้า, ผศ.สาธิต สุขวโรทัย, ผศ.วัชรา เฉลยทรัพย์, อาจารย์ดิศราวรรณ เลิศลาย และอาจารย์วิพักตร์ คล้ายสุบิน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภิญโญ นิโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธาน และเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ สโมสรเจ้าหน้าที่และบุคลากร มร.นว. จัดงานกษีณาลัยให้กับบุคลากรสายสนับสนุนผู้เกษียณอายุ ได้แก่ อาจารย์วิพักตร์ คล้ายสุบิน และคุณนิสรา ส้มแก้ว ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธาน.

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 08:00 น.

สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23