Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

กิจกรรมผู้นำจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน จากสมาชิก NSRU กตัญญูคลับ

วันที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:00 น.

    คณะผู้บริหารร่วมงานพิธีเปิดงานกิจกรรมผู้นำจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน จากสมาชิก NSRU กตัญญูคลับ โดยมีศาสตราจารย์ดร.สมยศ พลับเที่ยง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด นายกิตติพงษ์ หนูวงษ์ รองประธานชมรม NSRU กตัญญูคลับเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ การจัดโครงการครั้งนี้ เป็นความร่วมมือจากสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยชมรม NSRU กตัญญูคลับ โดยอยู่ในการดำเนินการของมณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิระประวัติซึ่งการไปจัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านคลองเสลา ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ 20-22 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับบักศึกษาในการเสียสละเพื่อสังคม วันที่ 20ธันาวาคม 2562 ณ ลานพระพุทธสัพพัญญู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะผู้บริหารร่วมงานพิธีเปิดงานกิจกรรมผู้นำจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน จากสมาชิก NSRU กตัญญูคลับ โดยมีศาสตราจารย์ดร.สมยศ พลับเที่ยง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด นายกิตติพงษ์ หนูวงษ์ รองประธานชมรม NSRU กตัญญูคลับเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ การจัดโครงการครั้งนี้ เป็นความร่วมมือจากสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยชมรม NSRU กตัญญูคลับ โดยอยู่ในการดำเนินการของมณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิระประวัติซึ่งการไปจัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านคลองเสลา ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ 20-22 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับบักศึกษาในการเสียสละเพื่อสังคม วันที่ 20ธันาวาคม 2562 ณ ลานพระพุทธสัพพัญญู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:00 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23