Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

แนะแนวทางสู่รั้ว ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม

วันที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:00 น.

    บรรยากาศการแนะแนวทางศึกษาต่อ ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม วันที่ 18 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการแนะแนวทางสู่รั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ "โอกาสที่ใช่ กับทางเลือกที่ชอบ" โดยได้เข้าแนะแนวทางศึกษาต่อที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นอย่างดี
บรรยากาศการแนะแนวทางศึกษาต่อ ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม วันที่ 18 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการแนะแนวทางสู่รั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ "โอกาสที่ใช่ กับทางเลือกที่ชอบ" โดยได้เข้าแนะแนวทางศึกษาต่อที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นอย่างดี

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:00 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23