Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

เปิดโครงการพัฒนาจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพร นครสวรรค์

วันที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 08:30 น.
ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ส่วนย่านมัทรี

    วันที่ 19 ธันวาคม 2562 นายอรรถพร สิงห์วิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครสวรรค์ และศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ กล่าวรายงาน ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ส่วนย่านมัทรี ภายในงาน มีการบรรยาพิเศษ จากผู้ทรงคุณวุฒิ นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย ผู้ช่วยเลขาธิการรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิชย์ บรรยายเรื่องการใช้ พืชสมุนไพรเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจ ฐานรากของชุมชน พร้อมทั้ง การเสวนา การจัดการความรู้ (KM) การพัฒนาพืชสมุนไพรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก วิทยากร โดย น.พ.อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.นครสวรรค์ ภก.ประเสริฐ วิเศษนคร เภสัชกรโรงพยาบาลคูเมือง จ.บุรีรัมย์ รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ผศ.นสพ.เชวง สารคล่อง มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ และผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี ม.ราชภัฏนครสวรรค์ และในช่วงบ่ายมีการเสวนา “กัญชง กัญชา แนวทางพัฒนาพืชสมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน” วิทยากรโดย ผศ.ดร.เรณู อยู่เจริญ และผศ.ดร.วราภรณ์ ฉุยฉาย จากม.ราชภัฏนครสวรรค์ ทั้งนี้มีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก
วันที่ 19 ธันวาคม 2562 นายอรรถพร สิงห์วิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครสวรรค์ และศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ กล่าวรายงาน ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ส่วนย่านมัทรี ภายในงาน มีการบรรยาพิเศษ จากผู้ทรงคุณวุฒิ นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย ผู้ช่วยเลขาธิการรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิชย์ บรรยายเรื่องการใช้ พืชสมุนไพรเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจ ฐานรากของชุมชน พร้อมทั้ง การเสวนา การจัดการความรู้ (KM) การพัฒนาพืชสมุนไพรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก วิทยากร โดย น.พ.อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.นครสวรรค์ ภก.ประเสริฐ วิเศษนคร เภสัชกรโรงพยาบาลคูเมือง จ.บุรีรัมย์ รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ผศ.นสพ.เชวง สารคล่อง มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ และผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี ม.ราชภัฏนครสวรรค์ และในช่วงบ่ายมีการเสวนา “กัญชง กัญชา แนวทางพัฒนาพืชสมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน” วิทยากรโดย ผศ.ดร.เรณู อยู่เจริญ และผศ.ดร.วราภรณ์ ฉุยฉาย จากม.ราชภัฏนครสวรรค์ ทั้งนี้มีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 08:30 น.

สถานที่จัดงาน
ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ส่วนย่านมัทรี

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23